Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Weblab Studio, met vestigingsadres Grotehondstraat 44, 2018 Antwerpen, België, BTW BE 0500.543.556

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Weblab Studio, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Weblab Studio te aanvaarden.

Artikel 2. Offertes en orderbevestigingen

Alle offertes van Weblab Studio zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord bevestigt per brief of e-mail. Indien de klant de offerte niet binnen 30 dagen na offertedatum bevestigt, behoudt Weblab Studio het recht om een nieuwe prijs op te geven. Indien de klant deze nieuwe prijs bevestigt per brief of e-mail, komt de overeenkomst tot stand. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Weblab Studio behoudt zich het recht om de prijs van een offerte te wijzigen indien de offerte gebruik maakt van licenties of diensten van externe partijen die substantiële prijswijzigingen is ondergaan. De klant heeft het recht om uiterlijk acht kalenderdagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst per aangetekend schrijven gericht aan Weblab Studio op te zeggen. De klant zal in dat geval niettemin de prijs naar evenredigheid van de reeds door Weblab Studio uitgevoerde prestaties en de door Weblab Studio reeds gemaakte kosten verschuldigd zijn aan Weblab Studio.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Weblab Studio haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 750 EUR.

Artikel 4. Oplevering

4.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Weblab Studio niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Indien de klant en Weblab Studio uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, teksten, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4.3 De klant aanvaardt dat Weblab Studio slechts een inspanningsverbintenis, en geen resultaatsverbintenis, heeft inzake het voldoen van haar diensten aan de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. Indien de website niet zou functioneren in overeenstemming met de overeenkomst gedurende de, in artikel 5 van huidige algemene voorwaarden vermelde testperiode, zal Weblab Studio naar best vermogen eventuele fouten herstellen. De garantie geldt enkel op voorwaarde dat de klant binnen die testperiode de eventuele fouten op een gedetailleerde wijze schriftelijk overmaakt aan Weblab Studio. De klant dient minstens de volgende gegevens te verstrekken: een duidelijke beschrijving van het defect of het gebrek, specificatie van de apparatuur waarop het defect zich voordoet en specificatie van de programmatuur die op de apparatuur in gebruik is. Na de testperiode is Weblab Studio niet meer gehouden om eventuele fouten/tekortkomingen te herstellen, dit tenzij er een nieuwe onderhoudsovereenkomst met de klant zou worden gesloten dat het herstel van deze fouten omvat.


4.4 De klant verbindt er zich toe om de door Weblab Studio geleverde website in de testperiode te controleren.

4.5 Indien Weblab Studio er niet in slaagt de door de klant gemelde fouten/tekortkomingen te herstellen, heeft de klant enkel recht op terugbetaling van de niet herstelde punten/tekortkomingen, dit overeenkomstig de uitsplitsing zoals gegeven in de door de klant aanvaarde offerte.

4.6 De bovenvermelde garanties zijn niet van toepassing bij:

- foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik van de website;

- defect veroorzaakt door een software of product waarvoor Weblab Studio niet

aansprakelijk is;

- herstellingen veroorzaakt door een fout van de klant, zijn aangestelden of elke derde

die door de klant tot de uitrusting wordt toegelaten;

- herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, elektriciteitsstoringen

en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de uitrusting;

- herstel van databestanden, verminkte of verloren gegane gegevens;

- andere uitdrukkelijke uitsluitingen in de overeenkomst.

Weblab Studio zal in dat geval zijn gebruikelijke tarieven en kosten voor het herstel aanrekenen aan de klant.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Tenzij anders overeengekomen in de offerte, dient bij elke bestelling de klant een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Bij het opleveren en het goedkeuren van de klant van de website, is de klant de resterende 70% van het factuurbedrag verschuldigd. Na ontvangst van betaling zal de website door Weblab Studio worden gepubliceerd.


5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Weblab Studio.


5.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Weblab Studio, is de klant aan Weblab Studio een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Weblab Studio zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.


5.4 De klant heeft het recht om gedurende 30 dagen na de oplevering van de website fouten door te geven (de testperiode). Weblab Studio zal deze fouten naar best vermogen corrigeren zoals in artikel 4 bepaald.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Weblab Studio te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. Weblab Studio verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Weblab Studio zijn middelenverbintenissen. Weblab Studio is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. Weblab Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout met betrekking tot het uitvoeren van niet geautoriseerde updates van het Wix beheer systeem of bijhorende plugins door de klant. Weblab Studio kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door de klant zelf of door derde partijen (vb. Wix, Webflow, Affiliatie sites, Google,…)

7.3. Weblab Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Weblab Studio zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Weblab Studio of een aangestelde.

7.4. De aansprakelijkheid van Weblab Studio met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de gedeeltelijke terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Weblab Studio. De totale aansprakelijkheid van Weblab Studio, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Weblab Studio werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.


7.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Weblab Studio geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.6. Weblab Studio biedt voor geen enkele van haar diensten een garantie op succes, slaagkansen en rendement en kan voor het niet behalen van de resultaten ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat deze resultaten sterk worden beïnvloed door externe factoren, zowel online als offline, waarop Weblab Studio geen controle heeft (vb. acties van de klant zelf alsook van derde partijen zoals Google, Wix, Affiliatie sites,…). Verder erkent de klant ook de online concurrentiegraad of willekeur van de zoekmachines als werkende kracht op de resultaten.

7.7.  Om het vooropgestelde doel van de overeenkomst te behalen zal Weblab Studio voor bepaalde diensten afhankelijk zijn van de service, software en diensten van derde partijen (vb. Affiliatie bedrijven als Tradedoubler, Google Adwords of Analytics). Advertentie budgetten (clickbudget bij Google Adwords, kosten van affiliatie bedrijven, conversiekosten,…) die op voorhand door Weblab Studio worden opgesteld zijn enkel indicatief en kunnen verschillen met de bedragen die door de derde partij wordt gefactureerd. In geval van verschillende bedragen, gelden de facturen van de derde partijen als werkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,...), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden.

Artikel 9. Ontwikkeling en ingebruikstelling van de website

De uiterlijke kenmerken van de website, in het bijzonder de lay-out, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes, enz. (niet-uitputtende lijst), worden bepaald door Weblab Studio, behalve indien schriftelijk anders overeengekomen, en deze laatste behoudt de auteursrechten. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en voor het doorgeven van de gegevens die op de te ontwikkelen website moeten geplaatst worden. Deze gegevens worden geleverd in een tekstbestand. Binnen de afgesproken periode zoals vermeld in de offerte, stuurt Weblab Studio de klant een eerste versie van de website. Deze versie geeft een duidelijk beeld van het uiteindelijke

resultaat. Behalve indien de klant binnen de 14 dagen na het versturen van deze e-mail opmerkingen formuleert, wordt de eerste versie na die periode als goedgekeurd beschouwd. Na de goedkeuring wordt de website binnen de afgesproken periode opgeleverd.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer-programma’s en halfgeleiders.

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige structuur terugvinden bij andere door Weblab Studio ontwikkelde sites.

10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Weblab Studio gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Weblab Studio werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Weblab Studio verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het Wix platform (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Weblab Studio of een derde waarmee Weblab Studio hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Weblab Studio, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Weblab Studio te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Weblab Studio onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Weblab Studio waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten

11.1. Voor de hosting werkt Weblab Studio samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de algemene voorwaarden van deze hostingpartner.

11.2. De hostingdiensten worden door Weblab Studio aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk één maand voor de verjaardag zijn opzeg aan Weblab Studio over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 12. Domeinnaam

12.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Weblab Studio, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Weblab Studio staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Weblab Studio. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Weblab Studio het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Weblab Studio verleende diensten betalen, alsook de kosten die Weblab Studio moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Weblab Studio nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Weblab Studio. Bovendien behoudt Weblab Studio het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

12.4. Een tijdelijke onderbreking van de samenwerking is niet mogelijk, behoudens met instemming van de tijdelijke onderbreking van de overeenkomst door Weblab Studio. De periode dat de overeenkomst werd onderbroken zal bij de duur van de overeenkomst worden bijgeteld.
 

13.5. Openstaande vergoedingen en eventuele schadevergoedingen aan derden door de verbreking van de overeenkomst zijn uitsluitend ten laste van de klant.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

De partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Weblab Studio, heeft Weblab Studio de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.


15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Weblab Studio persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klanten-beheer’, i.e. om met de klant in contact te

treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat de door Weblab Studio voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Weblab Studio.

Artikel 17. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Weblab Studio geen controle heeft, bevrijden Weblab Studio, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 18. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Weblab Studio en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Weblab Studio. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

Contact

Office

House of ape

Grotehondstraat 44/2

2018 Antwerpen

Social

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Nieuwsbrief

 © 2020 WEBLAB STUDIO